Franske arveregler

Tilføj Fjern
Tilføj Fjern

Franske arveregler

Franske arveregler ved arv og dødsbo i Frankrig  

Hvis man ejer ejendom i Frankrig, skal man være opmærksom på, at både arveregler og dødsboskifte i Frankrig er meget anderledes, end hvad vi kender fra Danmark.  

Afgår man ved døden som bosat i Frankrig, skal ens samlede formue som udgangspunkt skiftes i Frankrig ud fra det, der juridisk kaldes « globalprincippet ».  

Er man derimod ikke bosat i Frankrig, men ejer en feriebolig (fast ejendom) i Frankrig, skal der åbnes et dødsboskifte i Frankrig, alene til skifte af den faste ejendom. Dette skyldes, at al fast ejendom beliggende på fransk territorium, skal skiftes i henhold til fransk ret.  

I Danmark påbegyndes et dødsboskifte automatisk, når skifteretten får besked om dødsfaldet.  

I Frankrig derimod er det arvingerne, der er ansvarlige for påbegyndelse af dødsbobehandlingen. Der skal således rettes henvendelse til en notar, der er i forhold til den franske stat er ansvarlig for, at dødsboet skiftes i overensstemmelse med de franske arve- og afgiftsregler.  

I Danmark er der mulighed for at sidde i uskiftet bo for den efterlevende, men sådan er det ikke i Frankrig. Uskiftet bo anerkendes ikke i Frankrig, og en ægtefælle er ikke tvangsarving. Det betyder i princippet, at man ved testamente kan gøre sin ægtefælle arveløs.  

Den Europæiske Arveretsforordning  

Den Europæiske Arveretsforordning af 4. juli 2012 trådte i kraft pr. 17. august 2015 og gælder for alle dødsfald indtruffet efter denne dato. Formålet med forordningen er, at forenkle dødsboskiftebehandling på tværs af landegrænserne i EU. Forordningen tilsiger blandt andet, at der som udgangspunkt gælder et globalitetsprincip for dødsboskifter i samtlige lande, hvilket betyder, at det samlede dødsbo skiftes i henhold til gældende arvelovgivning i det land, hvor afdøde havde sin bopæl.  

Frankrig har tiltrådt forordningen. Danmark derimod står uden for det retlige samarbejde på grund af vores EU-forbehold, og vi har derfor ikke tiltrådt forordningen.  

Er man bosat i Danmark og ejer feriebolig i Frankrig, betyder det som udgangspunkt, at den franske del af dødsboskiftet kan behandles i henhold til dansk materiel arveret. Skiftekompetencen ligger dog fortsat i Frankrig hos den franske notar, der således skal gøres bekendt med lovgrundlaget i Danmark.  

Er man derimod bosat i Frankrig betyder Arveretsforordningen, at samtlige aktiver – også aktiver beliggende uden for Frankrig – skal behandles i henhold til materiel fransk arveret.  

Arveretsforordningen giver mulighed for, at man ved oprettelse af et testamente kan bestemme, at loven i det land hvori man er statsborger, skal anvendes ved behandlingen af ens dødsboskifte. Det betyder i praksis, at man som dansk statsborger bosat i Frankrig kan oprette et testamente, hvori man beslutter, at ens samlede dødsbo skal behandles i henhold til dansk arvelov.  

Fransk arveafgift 

Ejer man fast ejendom i Frankrig eller er man bosat i Frankrig, skal man betale boafgift i henhold til franske regler. Den franske arveafgift er progressivt stigende. Der betales ingen arveafgift mellem ægtefæller, og børn får et bundfradrag på 100.000 euros pr. forældre forud for beregning af arveafgift. Efter fradraget beregnes arveafgiften til mellem 5% og 45% for arvinger i lige linje afhængig af arvens størrelse.  

Et SCI kan gøre det hele meget lettere

Ejes ejendommen i Frankrig gennem et SCI, er det selskabet der ejer den faste ejendom i Frankrig, mens ejerne af selskabet alene ejer selskabsandele i Frankrig. Selskabsandele betragtes som løsøre, og løsøre skiftes i det land, hvor afdøde havde sin bopæl.

Havde afdøde bopæl i Danmark betyder det, at den franske ejendom ejet gennem et SCI kan skiftes i Danmark i henhold til dansk arveret. Der skal derfor ikke behandling af to dødsboskifter, og det er den almindelige danske arveret og eventuelt et dansk testamente, der er forudsætningen for boskiftet.  

Læs om SCI her.

Hvad angår selve arveafgiften skal man være opmærksom på, at der fortsat skal betales arveafgift i Frankrig af de selskabsandele, der indgår i boskiftet. Selvom boet behandles i Danmark efter de danske arveretlige regler, skal der fortsat betales arveafgift i Frankrig i henhold til de franske arveregler.  

 Af Tommy Sverre – 2023

Scroll to Top

Tilmeld nyhedsbrev